Slide Background

Strategia inwestycyjna

Fundusze Renaissance są średnioterminowym inwestorem, finansującym przedsięwzięcia mające duży potencjał rozwoju. Wykorzystanie tego potencjału wymaga kapitału, którego brakuje przedsiębiorcom na wczesnym etapie rozwoju ich firm. Połączenie dobrego pomysłu biznesowego z kapitałem Renaissance stwarza szansę na dynamiczny wzrost wartości przedsięwzięcia.

Brak środków na rozwój jest określany mianem luki kapitałowej, w wypełnieniu której uczestniczą fundusze Renaissance. Wobec braku oferty ze strony innych instytucji finansowych oraz zdolności kredytowej na wczesnym etapie rozwoju, fundusze Venture Capital/Private Equity są często jedyną alternatywą.

Fundusze Renaissance to nie tylko pieniądze. Przedsiębiorca otrzymuje także wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia w budowaniu wartości przedsięwzięcia. Szerokie kontakty biznesowe, potencjał analityczny oraz strategiczne podejście Renaissance Partners istotnie uzupełniają atuty przedsiębiorcy. Renaissance Partners aktywnie wspiera i doradza przedsiębiorcy oraz zarządowi firmy nie tylko w podejmowaniu strategicznych decyzji, ale niekiedy także w bieżącej działalności.

Nadrzędną zasadą Renaissance jest partnerskie podejście do współpracy, zarówno na poziomie instytucji, jak i osób. Uczciwość, otwartość w kontaktach i wspólnota interesów – to niezbędne elementy tych relacji.

Renaissance docenia dorobek przedsiębiorców i ich wysiłek wkładany w budowanie firmy. Na równych więc prawach Fundusz ryzykuje całym zainwestowanym kapitałem i uczestniczy w osiągniętych efektach

Poza Polską obszar zainteresowania Funduszy Renaissance obejmuje także Czechy, Słowację oraz kraje bałtyckie.